Previous
Next
 • Home
 • »
 • Undang-Undang
 • »
 • 1957
 • » Undang-Undang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (UU 73 thn 1957)

1957

Undang-Undang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (UU 73 thn 1957)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 :
              UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                  NOMOR 73 TAHUN 1957
                    TENTANG
           PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK
                PEMERINTAHAN DAERAH 1956

               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah, bagi penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah-daerah Swatantra berlaku syarat-
 syarat minimum dan maximum sebagai tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sub a, b dan c Undang- undang tersebut;
  b. bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dengan dilaksanannya Undang-undang No. 19 tahun 1956 tentang
  Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terjadi, bahwa sesuatu Daerah Swantantra
  mendapatkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang daripada jumlah tertinggi anggota
            Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra bawahannya;
                  c. bahwa hal itu dipandang adalah ganjil;
    d. bahwa berhubung dengan itu perlu menambah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sub a, b dan c untuk
                   menghilangkan keganjilan dimaksud;
       Mengingat: a. Pasal 89 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.
                   6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

                 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

                        MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-
            POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956.

                            Pasal 1
Pasal 7 ayat (1) sub a, b dan c Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, sebagaimana sejak
       itu telah diubah, ditambah dan diubah lagi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 a. bagi Daerah-daerah tingkat I, selain Kotapraja Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Jogyakarta, tiap-tiap 200000
 penduduk mempunyai seorang wakil, dengan minimum sama dengan jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dari Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayahnya dan dengan maximum 75; bagi Kotapraja
 Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Jogyakarta tiap-tiap 45000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan
                          mazimum 50;
 b. bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15
                         dan maximum 35;
c. bagi Daerah-daerah tingkat III tiap-tiap 2000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan
                          maximum 15.

                         Pasal 2
 Mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun
                        1957 No. 50).

                          Pasal 3
              Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

  Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
              penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
           Ditetapkan di Jakarta;
         pada tanggal 5 Desember 1957.
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

             SUKARNO
             Diundangkan
         pada tanggal 9 Desember 1957.
          MENTERI KEHAKIMAN,
           G. A. MAENGKOM

         MENTERI DALAM NEGERI,
         SANOESI HARDJADINATA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 159.


Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan__tentang_pokokpokok_pemerintahan_daerah_73.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Perubahan uu pemerintahan daerah.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.