Previous
Next
 • Home
 • »
 • Undang-Undang
 • »
 • 1950
 • » Undang-Undang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU 7 thn 1950)

1950

Undang-Undang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU 7 thn 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia :

                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
                      NOMOR 7 TAHUN 1950
                        TENTANG
          PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
              UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,


         Menimbang   : bahwa Rakyat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia
                 menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
                 bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakyat;
                 bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini
                  sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang
  


                 kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada hari 17
                 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan
                   kemudian menjadi republik-federasi;
                   bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan bentuk
                 republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia
                 Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasakan
                 Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk
                 bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara
                 Republik Indonesia;

                 bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak
                 dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi
                 kehendak Rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi
                 Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat
                 yang telah tercapai itu menjadi Undang-undang Dasar
                 Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan
                 nama Republik Indonesia;

         Mengingat   : Pasal 190, Pasal 127 bab a dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi;

         Mengingat pula : Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
                 dan pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;


         Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat;

                       Memutuskan:

         Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI
                 SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-
                 UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.


                          Pasal I.
         Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-
         undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi
         sebagai berikut :

                          MUKADDIMAH.


         Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab
         itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
          dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
         Dan perjoangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
         saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia

         kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka,
         bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

         Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang
         berbahagia dan luhur.

         Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam
         Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
         Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial,
         untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan
         dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
         sempurna.

                           BAB I.
                      NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

                           BAGIAN I.
                      Bentuk Negara dan kedaulatan.

                            Pasal 1.
         1.    Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-
              Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

         2.    Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan
              oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

                            BAGIAN II.
                           Daerah Negara.

                               Pasal 2 .

              Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.


                           BAGIAN III.
                       Lambang dan bahasa Negara.

    


                           Pasal 3.

         1.    Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
             2.    Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".

         3.    Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

                          Pasal 4.
         Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.


                           BAGIAN IV
                    Kewarga-negaraan dan penduduk Negara.

                           Pasal 5.
         1.    Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.

         2.    Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa
              undang-undang.

              Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap
              isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum
              dewasa.

                                Pasal 6.

         Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan
         yang ditetapkan dengan undang-undang.

                          BAGIAN V.
                 Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

                                Pasal 7.

         1.    Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.

         2.    Sekalian orang berhak menuntut perlakukan dan perlindungan yang sama
              oleh undang-undang.
         3.    Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-              tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk
              melakukan pembelakangan demikian.

    


         4.    Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-

              hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan perbuatan yang


              berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya
                  menurut hukum.

                                Pasal 8.

         Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan
         untuk diri dan harta-bendanya.

                                Pasal 9.

         1.    Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam
              perbatasan Negara.

         2.    Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-jika ia warga negara atau
              penduduk - kembali kesitu.

                               Pasal 10.

         Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

         Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa
         apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

                               Pasal 11.

         Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara
         ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

                               Pasal 12.

         Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk
         itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-
         hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

                               Pasal 13.


         1.    Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat
              perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam

              hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal
    


              menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan

              terhadapnya beralasan atau tidak.
             2.    Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua-pun dapat
              dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-
              aturan hukum yang berlaku.

                               Pasal 14.

         1.    Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa
              pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya
              dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang
              berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah
              ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.

         2.    Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi
              hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan
              berlaku terhadapnya.

         3.    Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat
              di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik sitersangka.

                              Pasal 15.

         1.    Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancamkan hukuman
              berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah.

         2.    Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau
              kehilangan segala hak-hak kewargaan.

                              Pasal 16.

         1.    Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.

         2.    Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu
              rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya
              dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum
              yang berlaku baginya.

                              Pasal 17.


         Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh
         diganggu-gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang
           telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam
    


         hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu.
                              Pasal 18.
               Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran.

                              Pasal 19.

         Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

                              Pasal 20.

         Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan
         undang-undang.

                              Pasal 21.

         Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

                              Pasal 22.

         1.    Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan
              bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan
              ataupun dengan tulisan.

         2.    Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak
              memajukan permohonan kepada penguasa.

                               Pasal 23.

         1.    Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan
              langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas
              menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

         2.    Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.
              Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut
              aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

                               Pasal 24.
         Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh         dalam pertahanan Negara.

                               Pasal 25.
     
         1.    Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada


              termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat.
             2.    Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan
              rakyat akan diperhatikan.

                               Pasal 26.

         1.    Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-
              sama dengan orang lain.

         2.    Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
         3.    Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

                               Pasal 27.

         1.    Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau
              hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut
              aturan-aturan undang-undang.

         2.    Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum,
              ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama,
              harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka
              hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan
              undang-undang, kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-
              aturan itu.

                               Pasal 28.

         1.    Setiap warga-negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas
              pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan.

         2.    Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula
              atas syarat-syarat perburuhan yang adil.

         3.    Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang
              sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian
              pekerjaan yang sama baiknya.
         4.    Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil              Yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan
              dengan martabat manusia.

    


                               Pasal 29.
         Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk ke dalamnya untuk
             memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya.

                               Pasal 30.

         1.    Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran.

         2.    Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.

         3.    Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa
              yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

                               Pasal 31.

         Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-
         organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan
         mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi
         pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-
         undang.

                             Pasal 32.

         Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang
         termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-
         penguasa.

                             Pasal 33.

         Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian
         ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-
         mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada
         terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi
         syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan
         dalam suatu masyarakat yang demokratis.

                             Pasal 34.

         Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan an
         pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik         hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan
         berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan
          yang diterangkan dalamnya.
                         BAGIAN VI.

                        Asas-asas dasar.

                             Pasal 35.

         Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan
         dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang
         bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia
         ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

                             Pasal 36.

         Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan
         penjanjian syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang
         baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan
         persediaan untuk hari-tua dan pemeliharan janda-janda dan anak- yatim-piatu.

                               Pasal 37.

         1.    Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan
              kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap
              orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya
              serta keluarganya.

         2.    Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk
              kepentingan umum dengan paraturan-peraturan undang-undang, maka
              kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan
              kecakapan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan
              sumber-sumber kemakmuran negeri.

         3.    Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli
              partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-
              peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

                               Pasal 38.
         1.    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas              kekeluargaan.

         2.    Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
    


              hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
         3.    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
                  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
              rakyat.

                               Pasal 39

         1.    Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.

         2.    Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

                               Pasal 40.

         Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan
         ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan
         sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian
         dan ilmu pengetahuan.

                               Pasal 41.

         1.    Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun
              jasmani.

         2.    Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-
              huruf

         3.    Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan
              atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan
              Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan,
              kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama
              setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran
              untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua
              murid-murid.

         4.    Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan
              dengan lekas kewajiban belajar yang umum.
         5.    Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan-              kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya
              dengan hak murid-murid sekolah umum.

    


                               Pasal 42.
         Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan
             umum dan kesehatan rakyat.

                               Pasal 43.

         1.    Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

         2.    Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
              agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
              kepercayaannya itu.

         3.    Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan
              dan persekutuan agama yang diakui.

              Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat-
              penjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-
              perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.

         4.    Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama
              patuh-taat kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang
              tak tertulis.


                           BAB II.
                     ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.

                         Ketentuan umum.

                               Pasal 44.

         Alat-alat perlengkapan Negara ialah :
         a.   Presiden dan wakil Presiden;
         b.   Menteri-menteri;
         c.   Dewan Perwakilan Rakyat;
         d.   Mahkamah Agung;
         e.   Dewan Pengawas Keuangan.
                             BAGIAN I.                             Pemerintah.

                               Pasal 45.
     
         1.    Presiden ialah Kepala Negara.
             2.    Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu seorang Wakil-
              Presiden.

         3.    Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan
              dengan undang-undang.

         4.    Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran
              yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

         5.    Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah
              berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta
              dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut
              haknya untuk dipilih.

                               Pasal 46.

         1.    Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan di tempat kedudukan
              Pemerintah.

         2.    Pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat
              Pemerintah menentukan tempat yang lain.

                               Pasal 47.

         Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah
         (menyatakan keterangan) menurut cara agamanya di hadapan Dewan
         Perwakilan Rakyat, sebagai berikut

         "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden
         (Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan
         nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun
         akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

         Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan
         sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga,
         langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.
         Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan         kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan
         mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian

         penghuni Negara.
     
         Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa


         saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia,
             bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia
         akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan
         Kepala Negara (Wakil Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnya
         bagi Kepala Negara (Wakil Kepala Negara yang baik).

                               Pasal 48.

         Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya
         dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

                               Pasal 49.

         Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia yang telah
         berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam
         atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk
         dipilih.

                               Pasal 50.

                  Presiden membentuk Kementerian-kementerian.

                               Pasal 51.

         1.    Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.

         2.    Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat
              seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-
              menteri yang lain.

         3.    Sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa-
              siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Kementerian
              masing- masing.

              Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak memangku
              sesuatu Kementerian.

         4.    Keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan yang              diterangkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh              pembentuk Kabinet.
            5.    Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu
     


              pula penghentian Kabinet dilakukan dengan Keputusan Presiden.
 


                               Pasal 52.
              1.    Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum
              Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri
              yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri
              berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan
              Menteri.

         2.    Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting
              kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri
              berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan yang
              khusus masuk tugasnya.

                               Pasal 53.

         Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah
         (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai
         berikut :

         "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri,
         langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada
         memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada
         siapapun juga.

         Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
         sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga,
         langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.

         Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan
         memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya
         dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia,
         bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi
         dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan
         Menteri".

                               Pasal 54.

         Gaji Presiden, gaji Wakil-Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti
         rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti- rugi         yang lain-lain, diatur dengan Undang-undang.
                                  Pasal 55.
 


         1.    Jabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku
 


              bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan
                   di luar Republik Indonesia.

         2.    Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau
              tak langsung turut-serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk
              sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk
              memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik Indonesia
              atau dengan sesuatu daerah otonom dari Indonesia.

         3.    Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik
              Indonesia, kecuali surat-surat-utang umum.

         4.    Yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas
              mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya.


                           BAGIAN II.
                       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

                               Pasal 56.

         Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri
         sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap
         300.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil;
         ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 58.

                               Pasal 57.

         Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu
         pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan
         menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

                               Pasal 58.

         1.    Golongan-golongan kecil Tionghoa. Eropah dan Arab akan mempunyai
              wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang-
              kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota.
         2.    Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pemilihan menurut              Undang-undang termaksud dalam Pasal 57, maka Pemerintah Republik
              Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan

              kecil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut
    


              dalam Pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah

              pengangkatan- pengangkatan itu.
                                   Pasal 59.

         Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun.

         Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih
         kembali.

                               Pasal 60.

         Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang
         telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta d.alam
         atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah
         dicabut.

                               Pasal 61.

         1.    Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan
              jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Jaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau

              Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan
              Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain
              yang ditentukan dengan Undang-undang.


         2.    Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi
              Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya
              sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri.

         3.    Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan
              Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama
              keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam
              dinas-aktif lagi.

                               Pasal 62.

         1.    Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua dan
              seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini
              membutuhkan pengesahan Presiden.


         2.    Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden,
              rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya.

    


                               Pasal 63.
         Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya,
             mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden atau Ketua
         Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut
         cara agamanya sebagai berikut :
         "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi
         Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama
         atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan
         memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

         Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
         sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun
         tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

         Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara
         Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik
         Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan
         kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan
         Bangsa".

                               Pasal 64.

         Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara
         kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya.

                               Pasal 65.

         1.    Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menyatakan
              kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya
              sepersepuluh dari jumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat
              menganggap hal itu perlu.

         2.    Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

                               Pasal 66.

         1.    Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika
              Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya
              sepuluh Anggota menuntut hal itu.


         2.    Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan
              dilakukan dengan pintu tertutup.

    


         3.    Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga

              diputuskan dengan pintu tertutup.
                                   Pasal 67.

         Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan
         jabatannya.

         Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

                               Pasal 68.

         Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika
         dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

                               Pasal 69.

         1.    Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya;
              Anggota-anggota mempunyai hak menanya.

         2.    Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik

              dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang
              dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap
              tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

                               Pasal 70.

         Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut
         aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

                               Pasal 71.

         Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-
         menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya
         dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Majelis itu,
         kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang
         dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

                               Pasal 72.
         1.    Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya              sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan
              batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu

              dengan mereka yang menunjuknya sebagai Anggota.
     
         2.    Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya


              sendiri.
                                   Pasal 73.

         Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan
         kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya
         perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang-
         undang.

                               Pasal 74.

         1.    Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang
              tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali
              jika Majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan
              itu dihapuskan.

         2.    Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan
              pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun
              tentang yang dibicarakan itu.

                               Pasal 75.

         1.    Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusyawarat atau mengambil
              keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang.

         2.    Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka
              segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang
              dikeluarkan.

         3.    Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat,
              dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau
              dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang
              berikut.

              Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

         4.    Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis.
              Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.
                               Pasal 76.
        


         Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan
 


         ketertibannya.
                                      Pasal 77.

         Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 138, maka untuk pertama kali
         selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut
         Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua
         dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat,
         Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan
         Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua
         dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

                           BAGIAN III.
                         MAHKAMAH AGUNG.

                                Pasal 78.

              Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-undang.

                               Pasal 79.

         1.    Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat
              menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
              Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak
              mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

         2.    Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan
              Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mencapai usia
              yang tertentu.

         3.    Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal
              yang ditentukan oleh Undang-undang.

         4.    Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.


                          BAGIAN IV.
                      DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.


                               Pasal 80.

         Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-
    


         undang.
                               Pasal 81.
             1.    Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan
              diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-
              undang.

              Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak
              mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.

         2.    Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan
              Anggota-anggota diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu.

         3.    Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal
              yang ditentukan dengan Undang-undang.

         4.    Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

                           BAB III.
                   TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.

                            BAGIAN I.
                          PEMERINTAHAN.

                               Pasal 82.

         Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa
         berusaha supaya Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-
         peraturan lain dijalankan.

                               Pasal 83.

         1.    Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

         2.    Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
              Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-
              masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.


                               Pasal 84.

         Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
     
         Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula


         untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.
                                   Pasal 85.

         Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan
         Perang Republik Indonesia, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri)
         yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan
         Pasal 51 ayat keempat.
                          Pasal 86.

         Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang
         ditetapkan dengan undang-undang.

                               Pasal 87.

         Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-
         undang.

                               Pasal 88.

         Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan
         dengan undang-undang.

                           BAGIAN II.
                        Perundang-undangan.

                               Pasal 89.

         Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang-
         undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh
         Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

                              Pasal 90.

         1.    Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan
              Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden.

         2.    Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang an
              kepada Pemerintah.
                              Pasal 91.
    


         Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam
         usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya.
                                    Pasal 92.

         1.    Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang
              Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu
              dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.

         2.    Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang
              Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden.

                              Pasal 93.

         Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang-
         undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada
         Presiden.

                               Pasal 94.

         1.    Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan
              Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam
              bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.

         2.    Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah
              diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan
              kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat
              dihindarkan.

         3.    Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai
              dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
              Rakyat dengan amanat Presiden.

                               Pasal 95.

         1.    Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan
              Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan
              oleh Pemerintah.
         2.    Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
        


                               Pasal 96.
 


         1.    Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan
                   undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan
              pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur
              dengan segera.

         2.    Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-
              undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal
              yang berikut.

                               Pasal 97.

         1.    Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat,
              sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
              selambat- lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan
              peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul
              undang-undang Pemerintah.

         2.    Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu
              dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh

              Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena
              hukum.

         3.    Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku
              lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik
              yang dapat dipulihkan maupun yang tidak maka undang-undang
              mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu.

         4.    Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah
              dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat
              perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat
              yang lalu.

                               Pasal 98.

         1.    Peraturan-peraturan penyelenggara undang-undang ditetapkan oleh
              Pemerintah. Nama ialah Peraturan Pemerintah.

         2.    Peraturan Pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas an
              pelanggaran aturan-aturannya.
              Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-

              undang.
     
                               Pasal 99.
             1.    Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada
              alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur
              selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam
              ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.

         2.    Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan
              memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan
              demikian.

                             Pasal 100.

         1.    Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk,
              mengundangkan dan mulai berlakunya undang-undang dan Peraturan-
              peraturan Pemerintah.

         2.    Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah
              syarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

                               BAGIAN III.
                               Pengadilan.

                               Pasal 101.

         1.    Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-
              mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang
              diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-
              undang.

         2.    Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang-
              undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada
              syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak bercela yang ditetapkan
              dengan undang-undang. Memberhentikan, memecat untuk sementara
              dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal
              yang ditentukan dengan undang-undang.

                             Pasal 102.
         Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman         pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan
         kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum

         kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa
    


         hal dalam undang-undang tersendiri.
                             Pasal 103.
             Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan
         yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh
         undang-undang.

                             Pasal 104.

         1.    Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam
              perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-
              aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

         2.    Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-
              undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan
              kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari peraturan ini.

         3.    Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

                             Pasal 105.

         1.    Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.

         2.    Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
              pengadilan-pengadilan yang lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan
              dengan undang-undang.

         3.    Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap
              keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-
              pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada
              Mahkamah Agung.

                             Pasal 106.

         1.    Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan
              Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
              Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil
              Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi
              dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan              pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam
              tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah

              mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan
    


              serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-

              undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika


              ditetapkan lain dengan undang-undang.
             2.    Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan
              perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan yang
              tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan
              undang-undang itu.

         3.    Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang
              mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa
              undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan
              undang-undang itu.

                             Pasal 107.

         1.    Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang
              dijatuhkan oleh keputusan pengadilan.

              Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung,
              sekadar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain

              untuk memberi nasehat.

         2.    Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak
              dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan
              yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk
              memberi grasi.

         3.    Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang
              ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta
              nasehat dari Mahkamah Agung.

                             Pasal 108.

         Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan
         kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat
         perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang
         serupa tentang keadilan dan kebenaran.

                               BAGIAN IV.                               Keuangan.

                               Babakan 1,
    


                               Hal uang.
                               Pasal 109.
             1.    Di seluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat
              pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan
              undang-undang.

         2.    Satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu
              ditetapkan dengan undang-undang.

         3.    Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah
              yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk
              itu.

         4.    Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama
              Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.

                             Pasal 110.

         1.    Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi.

         2.    Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan
              kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

                               Babakan 2.

                 Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan jawab Gaji.

                               Pasal 111.

         1.    Pemerintah memegang urusan umum keuangan.

         2.    Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan-
              aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

                             Pasal 112.


         1.    Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan
              negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
        


         2.    Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan
 


              Perwakilan Rakyat.
                                   Pasal 113.

         Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik
         Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran
         itu.

                             Pasal 114.

         1.    Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah
              dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa
              yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua
              tahun.


         2.    Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu
              dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

                             Pasal 115.

         1.    Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu,
              dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran-
              pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan.

              Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

         2.    Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu
              bagian.

         3.    Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih
              dari satu bagian.

         4.    Dengan undang-undang dapat diizinkan perpindahan.

                             Pasal 116.

         Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung jawabkan         kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang         disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang
         diberikan dengan undang-undang.

    


                             Pasal 117.
         Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas
             negara, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

                             Pasal 118.

         1.    Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat
              diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan undang-undang atau
              atas kuasa undang-undang.

         2.    Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang
              ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan bilyet-bilyet
              perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.


                             Pasal 119.

         1.    Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan
              khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan
              pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah,

              dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-
              undang dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh
              keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan.

         2.    Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang
              diterangkan dalam ayat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain yang
              berkuasa.

         3.    Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur
              dengan undang-undang.


                           BAGIAN V.
                        Hubungan Luar Negeri.

                             Pasal 120.

         1.    Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan
              persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain
              dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan,              melainkan sesudah disetujui dengan undang- undang.

         2.    Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain,
    


              dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang.
                             Pasal 121.
             Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam Pasal 120,
         Pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi
         antara negara.

                             Pasal 122.

         Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-
         negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang
         meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar negara.

                             Pasal 123.

         Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain
         dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

                          BAGIAN VI.
                   PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN UMUM.

                               Pasal 124.

         Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-
         negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela
         daerahnya.

         Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan
         pengecualiannya.

                             Pasal 125.

         1.    Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-
              kepentingan negara Republik Indonesia.

              Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk Angkatan
              Perang dan mereka yang wajib masuk Angkatan Perang.         2.    Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang              Tetap dan wajib-militer.

                             Pasal 126.
     
         1.    Pemerintah memegang urusan pertahanan.
             2.    Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat
              perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada
              umumnya.

                             Pasal 127.

         1.    Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik
              Indonesia.

         2.    Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang di
              bawah pimpinan seorang Panglima Besar.

         3.    Opsir-opsir diangkat, dinaikan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas
              nama Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-
              undang.

                             Pasal 128.

         Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih
         dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

                             Pasal 129.

         1.    Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-
              undang, Presiden dapat menyatakan daerah Republik Indonesia atau
              bagian-bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia
              menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan
              keamanan terhadap luar negeri.

         2.    Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan
              akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan
              bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan
              Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya
              atau sebagian beralih kepada kuas Angkatan Perang, dan bahwa
              penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan
              Perang.
                             Pasal 130.

    


         Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat

         kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang.
                                    BAB IV.

                PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA.

                             Pasal 131.

         1.    Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak
              mengurus rumah tangganya sendiri otonom, dengan bentuk susunan
              pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan
              memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar
              perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

         2.    Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk
              mengurus rumah tangganya sendiri.

         3.    Dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas
              kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah
              tangganya.

                            Pasal 132.

         1.    Kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan undang-undang
              dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus
              diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan
              dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

         2.    Daerah-daerah Swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau
              diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan
              umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan
              umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk
              itu kepada Pemerintah.

         3.    Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang
              dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan
              pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 108.

                            Pasal 133.


         Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka
         peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa
           penjabat-penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-
    


         peraturan itu diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada Republik
         Indonesia.
                                  BAB V.
                          KONSTITUANTE.

                              Pasal 134.

         Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan
         Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik
         Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

                            Pasal 135.

         1.    Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan
              berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga-negara
              Indonesia mempunyai seorang wakil.

         2.    Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia
              dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-

              aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

         3.    Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 58 berlaku juga buat Konstituante
              dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat.

                             Pasal 136.

         Yang ditetapkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3)
         dan (4) dan Pasal 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante.

                             Pasal 137.

         1.    Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang
              rancangan Undang-undang Dasar baru, jika pada rapatnya tidak hadir
              sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang.

         2.    Undang-udang Dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima
              dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang
              hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.


         3.    Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar,
              maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh

              Pemerintah.
     
              Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera.


              Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.
                                 Pasal 138.

         1.    Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan
              Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan
              Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka
              Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang
              tersusun menurut aturan- aturan yang dimaksud data pasal tersebut.

         2.    Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan
              data ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh
              sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante di antara Anggota-
              anggotanya dan yang bertanggung-jawab kepada Konstituante.

                             Pasal 139.

         1.    Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota
              merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan

              berdasar atas perhitungan setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai
              seorang wakil.

         2.    Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan
              menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan Undang-undang.

         3.    Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang
              Wakil-Ketua. Aturan dalam Pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.

         4.    Anggota-anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya,
              mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Ketua
              Konstituante menurut cara agamanya, yang bunyinya sebagaimana yang
              ditentukan dalam Pasal 63.


                          BAB VI.
                 PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN
                       KETENTUAN PENUTUP.                             BAGIAN I.
                             PERUBAHAN.

    


                               Pasal 140.
         1.    Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menunjuk dengan
                  tegas perubahan yang diusulkan.

              Dengan Undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan
              sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya.

         2.    Usul perubahan Undang-undang Dasar, yang telah dinyatakan dengan
              undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat presiden
              disampaikan kepada suatu Badan bernama Majelis Perubahan Undang-
              undang Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan
              Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang
              tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

              Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi
              Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

         3.    Yang ditetapkan dalam Pasal 66, 72. 74, 75, 91. 92 dan 94 berlaku
              demikian juga bagi Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

         4.    Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan
              Undang-undang Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan
              Undang-undang Dasar.

                             Pasal 141.

         1.    Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang
              membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-
              perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah
              dengan keluhuran.

         2.    Naskah Undang-undang Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh
              Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnya, bagian-bagian tiap-tiap
              bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukkan-
              penunjukkannya diubah.

         3.    Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-
              peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu
              perubahan dalam Undang-undang, Dasar mulai berlaku, dilanjutkan
              sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-undang Dasar, kecuali              jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru
              dalam Undang-undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-

              undang atau tindakan- tindakan penglaksanaan yang lebih lanjut.
     
                          BAGIAN II.


                     KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
                                   Pasal 142.

         Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang
         sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah
         sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia
         sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu
         tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-
         ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.

                             Pasal 143.

         Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar
         ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik
         Indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat
         perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17
         Agustus 1950, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku
         karena Pasal 142.

                             Pasal 144.

         Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang
         tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), maka yang sudah menjadi warga-negara
         Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan
         perihal pembagian warga-negara yang dilampirkan kepada Persetujuan
         Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang
         kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal
         27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-
         undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.


                           BAGIAN III.
                        KETENTUAN PENUTUP.

                               Pasal 145.

         Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah         mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan         tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya
         pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat

         tersebut disesuaikan kepada Undang-Undang Dasar.
     
                             Pasal 146.
             Segera sesudah Undang-Undang Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan
         pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok
         dari Undang-Undang Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan
         jalan menyusun kembali tenaga-tenaga yang ada.

                                Pasal II.

         1.    Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku
              pada hari tanggal 17 Agustus 1950.

         2.    Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah
              dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan
              Republik Indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-
              undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai
              pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.

         Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
         undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik
         Indonesia Serikat.


                           Disahkan di Jakarta
                           pada tanggal 15 Agustus 1950
                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,


                           SOEKARNO

                           PERDANA MENTERI,


                           MOHAMMAD HATTA

                           MENTERI KEHAKIMAN,                           SOEPOMO
           Diumumkan di Jakarta
   


         pada tanggal 15 Agustus 1950
         MENTERI KEHAKIMAN,
              SOEPOMO

         Rencana Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik
         Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
         tersebut di atas disetujui seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71
         Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senen tanggal
         14 Agustus 1950 di Jakarta.

         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
         Sekertaris,REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
         Ketua,

         SOEMARDI.

         SARTONO.

                         PENJELASAN
                    UNDANG-UNDANG NR 7, TAHUN 1950
                   TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA
                    REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI
                UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.


         Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam
         bantuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S Karena dengan
         berubahnya bentuk negara banyak pasal-pasal Konstitusi Sementara R.I.S.
         dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal baru harus
         dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang
         dihapuskan, diubah ataupun diganti dan pasal-pasal baru itu, karena cara
         perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. Perubahan Konstitusi
         Sementara   R.I.S. ini dilakukan dengan  sekaligus  mengumumkan
         (mengundangkan) naskah Konstitusi Sementara lagi sebagaimana bunyinya
         setelah diubah.

         Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini memuat apa yang         ditentukan dalam Piagam Persetujuan antara R.I.S. dan Pemerintah R.I.
              Dalam pada itu :
            a.    dasar-dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh R.I.S. maupun oleh R.I.
     


              akan tetapi tidak atau kurang dijelaskan di dalam Konstitusi Sementara
 


              R.I.S. maupun di dalam Undang-undang Dasar R.I.,ditegaskan di dalam
 


              Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini;
              b.    dasar-dasar yang sama di R.I.S. dan di R.I. akan tetapi yang dinyatakan
              dengan susunan kata-kata berlainan sedemikian rupa sehingga dapat
              menimbulkan   persangkaan   akan  adanya   perbedaan   faham,
              dipersesuaikan dengan menyatakannya;

         c.    susunan kata-kata dan istilah-istilah pada umumnya dan terutama yang
              dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki;

         d.    sistimatik dimana perlu, diperbaiki, yaitu:

              a.   yang dimaksudkan dengan daerah Republik Indonesia itu ialah
                 daerah Hindia Belanda dulu (pasal 2);

                 Pasal 18 dan pasal 43 ayat 2 cukup sempurna dalam menunjuk
                 pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa yang
                 dimaksud dalam pasal 18 "Universal Declaration of Human Rights";

              hak-hak penduduk atas kemerdekaan berkumpul dan berapat
              (pasal 20), berdemonstrasi dan mogok (pasal 21) diakui dan diatur
              dengan undang-undang, dengan pengertian, sekalipun Undang-
              undang itu belum diadakan, hak-hak itu sudah boleh dilakukan,
              karena sudah diakui dalam Undang-undang Dasar;

              hak memajukan pengaduan atau permohonan kepada penguasa
              secara kolektif (pasal 22);

              yang dimaksudkan dengan perkataan perbedaan dalam pasal 25
              ayat 2 itu ialah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum
              golongan rakyat yang berbeda-beda, yang telah ada dan bukannya
              menimbulkan perbedaan-perbedaan baru, bahkan dimaksudkan
              supaya perbedaan-perbedaan yang baru ada itu dengan
              perkembangan masyarakat akan hilang, setidak-tidaknya akan
              berkurang;

              hak mendirikan serikat sekerja untuk             memperjuangkan
              kepentingan anggauta-anggauta (pasal 29);


              Pelarangan organisasi-organisasi yang bersifat partikelir yang
              merugikan ekonomi nasional (pasal 37 ayat 3);
 


              dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam
              memberikan sokongan kepada pejabat-pejabat agama dan
              persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama
               (pasal 43 ayat 3);

              pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini
              sama bunyinya dengan pasal 100 Konstitusi Sementara Republik
              Indonesia Serikat;

              pasal ini dibuat bukan dengan maksud meneruskan adanya
              "minoriteiten" dalam Negara Indonesia yang demokratis, bahkan
              cita-cita Negara kita ialah mempersatukan segala golongan satu
              Bangsa yang "homogeen";

              akan tetapi oleh karena dalam "realiteit" pada waktu sekarang
              golongan-golongan kecil itu masih ada, maka perlu diadakan
              jaminan, supaya mereka mempunyai perwakilan dalam Dewan
              Perwakilan Rakyat;

              Pengaturan pokok-pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan
              udara dengan Undang-undang (pasal 88); tugas kewajiban Dewan

                Pengawas Keuangan (pasal 112); bea dan cukai yang perlu
                disebutkan sendiri di samping pajak (pasal 117);

                adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan Undang
                untuk memelihara ketertiban dan keamananan umum (pasal 130);

                menyusun kembali tenaga yang ada berarti bahwa, setelah
                terbentuknya Negara Kesatuan, pegawai yang ada itu di
                tempatkan sedemikian rupa diseluruh Indonesia, sehingga tercapai
                "the right man in the right place" dan efficiency yang sebesar-
                besarnya, dengan tidak membeda-bedakan antara pegawai
                tersebut; selanjutnya karena untuk membentuk aparatur
                Kementerian (Jawatan) yang bulat perlu pemindahan-
                pemindahan pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat
                disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan untuk
                kebulatan aparatur Kementerian (jawatan), maka Kementerian-
                kementerian (Jawatan-jawatan) di tempatkan di Jakarta,
                Yogyakarta dan lain-lain tempat sesuai dengan sifat Kementerian
                (Jawatan) berhubung dengan kedudukannya di tempat masing-
                masing (pasal 146)
              b.  Mukaddimah Konstitusi Sementara R.I.S. alinea ke-1 diganti
                  dengan alinea ke-1 dan ke-2 dari Pembukaan Undang-undang
   


                Dasar R.I.;
                kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan Undang-undang
                     (pasal 132); pada pembentukan Undang-undang itu serta
                pemerintahannya, yang akan dilakukan dengan mengganti hak-hak
                asal-usul, akan didengar pihak yang bersangkutan;

              c.  antara lain pasal 33, untuk menegaskan bahwa pembatasan hak
                tidak boleh semena-mena atau dengan membedakan agama satu
                sama lain;

                pasal 37 ayat 1, untuk menegaskan bahwa Pemerintah
                berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi negeri
                untuk menjamin perikehidupan tiap-tiap warga-negara Indonesia;

              d.  bab yang mengatur alat-alat perlengkapan dan bab yang
                mengatur tugas alat-alat perlengkapan negara dikemukakan,
                mendahului bab yang mengatur pemerintahan daerah dan
                Swapraja;

                pasal-pasal tentang hak interpelasi dan hak enquete Dewan

              Perwakilan Rakyat dipindah tempatnya ke dalam bagian yang
              mengatur Dewan Perwakilan Rakyat.

              Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Persetujuan tersebut
              di atas mengenai isi. Undang-undang Dasar Sementara Negara
              Kesatuan ialah :

              1.  Undang-undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan
                mengubah Konstitusi Sementara R.I.S. sedemikian rupa,
                sehingga essentialia Undang-undang Dasar Republik
                Indonesia, antara lain:

                a. pasal
                b. pasal 29,
                c. pasal 33,
                    ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari
                    Konstitusi Sementara R.I.S. termasuk di dalamnya.

              2.  Di Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan an
                diadakan pasal yang memuat pokok-fikiran :                "Hak milik itu adalah suatu funksi sosial".
              3.  Selanjutnya   diadakan   perubahan-perubahan   dalam
   

                Konstitusi Sementara R.I.S., antara lain ialah :
                a.   Senat dihapuskan.
                b.  Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas
                   gabungan D.P.R. - R.I.S dan Badan Pekerja K.N.I.P.

                   Tambahan Anggauta atas penunjukan Presiden
                   dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua Pemerintah.

                c.  Dewan Perwakilan Rakyat Sementara bersama-sama
                   dengan K.N.I.P. dinamakan Majelis Perubahan
                   Undang-undang Dasar, mempunyai hak mengadakan
                   perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar
                   baru.

                d.  Kostituante terdiri dari Anggauta-anggauta, yang
                   dipilih dengan mengadakan pemilihan umum
                   berdasar atas satu orang Anggauta untuk tiap-tiap
                   300.000   penduduk   dengan   memperhatikan
                   perwakilan yang pantas bagi golongan  minoriteit.

                   e.  Presiden ialah Presiden Soekarno.

                   f.  Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementair.

                   g.  Tentang jabatan Wakil-Presiden dalam Negara
                      Kesatuan selama    masa sebelum Konstituante
                      terbentuk, Pemerintah R.I.S. dan  Pemerintah R.I.
                      akan mengadakan tukar-fikiran lebih lanjut.

              4.  Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka Undang-
                undang dan Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan
                tetapi di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan
                R.I. berlaku.

              5.  Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

         Tentang 1.

         Essentialia Undang-undang Dasar R.I. ini buat sebagian (pasal 27) sudah
         termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih tegas. Maka yang         diambil ialah redaksi Konstitusi Sementara R.I.S.
          Juga apa yang ditentukan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. sudah
   


         termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih jelas. Hanya ayat 1
         dari pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi
         Sementara R.I.S., dan dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini
             dimasukkan dalam pasal 43 ayat 1.

         Ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat
         dalam Konstitusi Sementara R.I.S.
         Dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang perlu ketentuan-ketentuan
         itu dimasukkan (pasal 38); pasal ini mengandung arti antara lain bahwa seluruh
         barang-barang yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun
         produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup
         rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa yang diartikan dengan cabang-
         cabang produksi bukan hanya produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu
         barang, tetapi pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan,
         baik dalam Negeri maupun dengan luar Negeri; di dalam arti kata "dikuasai"
         termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk
         memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan
         koperasi.

         Tentang 2.

         Fungsi sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa hak
         milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat.

         Tentang 3.

         a.    Senat sebagai instituut negara-federasi yang "mewakili  daerah-daerah
              bagian" (pasal 80 ayat 1 Konstitusi Sementara    R.I.S.) dihapuskan,
              karena daerah-daerah bagian itu tidak     akan ada lagi dalam suatu
              negara kesatuan.
         b.    Bagaimana susunan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya,    ditetapkan
              dalam pasal 56, 57 dan 58.
              Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun
              menurut aturan-aturan dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka Dewan
              Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggauta-
              anggauta Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.. Ketua, Wakil-Ketua dan
              Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggauta
              Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua danan
              Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung (pasal 77). Formulering              bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan
              Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

              dan Dewan Pertimbangan Agung dipandang kurang betul karena pada
    


              saat Negara Kesatuan terbentuk empat badan itu tidak ada lagi, dan juga

              karena formulering demikian seakan-akan menentukan bahwa peraturan-


              peraturan tentang (keanggautaan) Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S.,
                  Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan
              Agung masih berlaku buat masing-masing bagian dari Dewan Perwakilan
              Rakyat Sementara itu.
              Adapun Ketua dan Wakil-wakil-Ketua disebutkan sendiri di samping
              Anggauta-anggauta ialah karena Ketua Badan Pekerja Komite Nasional
              Pusat bukan Anggauta badan itu. Tentang ditambah tidaknya Dewan
              Perwakilan Rakyat Sementara dengan Anggauta-anggauta lain
              Pemerintah berpendapat, bahwa adalah sukar sekali untuk menentukan
              criteria bagi penunjukan Anggota-anggota tambahan oleh Presiden itu.
         c.    Sekalipun Majelis Perubahan Undang-undang Dasar merupakan suatu
              badan, akan tetapi karena badan tersebut hanya bertindak apabila perlu
              diadakan perubahan dalam Undang-undang Dasar Sementara dan dalam
              systeem Undang-undang Dasar Sementara ini perlu tidaknya diadakan
              perubahan ditentukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
              Rakyat Sementara, maka Majelis tersebut tidak mendapat tempat
              tersendiri dalam Undang-undang Dasar Sementara melainkan ketentuan-
              ketentuan tentang Majelis tadi dimasukkan dalam bagian tentang
              perubahan Undang-undang Dasar Sementara.

         d.    Alasan bagi Pemerintah untuk menyimpang dari pada apa yang
              ditentukan dalam Piagam Persetujuan R.I.S. - R.I. dengan menentukan
              bahwa Anggauta-anggauta Konstituante dipilih dengan dasar perhitungan
              tiap-tiap 150.000 penduduk memilih seorang Anggauta (pasal 135 ayat 1)
              ialah :
              aa.   karena suatu Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah 250
                  Anggauta (dipilih atas dasar perhitungan 300.000 penduduk
                  memilih seorang Anggota dipandang pantas untuk suatu Bangsa
                  yang terdiri atas 75 juta jiwa (lihat pasal 56),
              bb.   karena pada umumnya suatu Konstituante beranggauta lebih
                  banyak dari pada jumlah Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
         e.    Untuk menetapkan seorang yang tertentu yang harus memegang sesuatu
              jabatan adalah bertentangan dengan susunan kenegaraan kita apabila
              penjabat itu dari semula pula harus dipilih.

            Maksud Piagam Persetujuan untuk menentukan Ir. Soekarno sebagai
            Presiden pertama sudah tercapai karena Ir. Soekarno pada waktu
            sekarang menjabat Presiden R.I.S. (dan R.I.) dan menurut ketentuan
            dalam pasal 141 ayat 3 penjabat-penjabat yang dipilih atau diangkat
            menurut peraturan-peraturan sebelum Konstitusi Sementara (R.I.S.)            diubah tetap memegang jabatannya sampai diganti dengan yang lain
            menurut Undang-undang Dasar (baru), apabila melanjutkan itu tidak

            berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang
    


            Dasar yang tidak memerlukan peraturan Undang-undang atau tindakan-

            tindakan penglaksanaan lebih lanjut.


         f. Konstitusi Sementara R.I.S. menentukan dalam pasal 118:
                1. Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
            2. Menteri-menteri bertanggung-jawab......................
             Akan tetapi dalam pasal 122 dinyatakan:
             Dewan Perwakilan Rakyat.......................(sekarang)
             ............................ tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-
            masing Menteri meletakkan jabatannya.
            Undang-undang Dasar R.I. menentukan dalam pasal 4;
            1.    Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
                menurut Undang-undang Dasar.
            dan dalam pasal 17 :
            1.    Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

              Maksud Undang-undang Dasar R.I. semula memang Menteri-menteri
              adalah semata-pembantu Presiden, yang tidak bertanggung-jawab atas
              kebijaksanaan pemerintah.
              Ketentuan Undang-undang Dasar R.I. ini sudah berubah dengan
              "convention",
              Mulai saat itu Menteri-menteri bertanggung-jawab akan tetapi ada

              kalanya kalau keadaan memaksa Kabinet menjadi presidentieel lagi.
              Piagam Persetujuan menentukan bahwa Dewan Menteri harus bersifat
              Kabinet parlementair, yang berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
              harus dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan
              jabatannya sekalipun Dewan Perwakilan Rakyat masih tersusun
              sementara.

              Ketentuan ini dalam Undang-undang Dasar Sementara ini dinyatakan
              dalam pasal 83, yang bersamaan teksnya dengan pasal 118 Konstitusi
              Sementara R.I.S.

              Akan tetapi imbangan dari kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
              memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya,
              harus diadakan, yaitu kekuasaan Presiden untuk membubarkan Dewan
              Perwakilan Rakyat (kalau Dewan Perwakilan Rakyat dianggapnya tidak
              mewakili kehendak rakyat lagi). Maka perlu dimuat ketentuan-ketentuan
              sebagamana tercantum dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara
              ini.
         g.    Tentang jabatan Wakil-Presiden sudah ada kata sepakat antara fihak
              R.I.S. dan fihak R.I. untuk mengadakannya.              Dalam systeem Undang-undang Dasar Sementara ini Wakil-Presiden dan
              juga Presiden akan dipilih menurut peraturan-peraturan. Karena dalam
                konsepsi kedua fihak Presiden dan Wakil-Presiden tidak akan diganti
    


              sebelum Undang-undang Dasar tetap dibentuk oleh Konstituante maka
              pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil-Presiden diserahkan
              kepada Konstituante, akan tetapi di dalam Undang-undang Dasar
                    Sementara ini ditulis.
              Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan
              dengan Undang-undang (pasal 45 ayat 3).
              Hanya untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari
              anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Sementara).
              Demikianlah Undang-undang Dasar Sementara ini telah memberi bentuk
              dan formulering kepada pokok-pokok dari pada isi dan jiwa masyarakat
              Bangsa Indonesia pada taraf kemajuan usahanya dalam menyusun dan
              membangun negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
              makmur.
                        --------------------------------
                             CATATAN

         Kutipan :    LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
                 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG


Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_konstitusi_sementara_republik_indonesia_7.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Dasar hukumny memberikan data sitersangka. Menurut pasal 118:1 ris presiden tidak dapat diganggu gugat pernyataan tersebut mengandung makna bahwa presiden...... Yang mengesahkan uud thn 1950.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.
FIND US ON FACEEBOOK