Previous
Next
 • Home
 • »
 • Undang-Undang
 • »
 • 1961
 • » Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (UU 15 thn 1961)

1961

Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (UU 15 thn 1961)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia :
                Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

              Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                Nomor: 15 TAHUN 1961 (15/1961)

                Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

                   Sumber: LN 1961/254

   Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

   Indeks: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.


                 PresidenRepublik Indonesia,

                     Menimbang :

   bahwaperludiadakanUndang-undangtentangketentuan-ketentuanpokokKejaksaan agar
      supayaKejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukum-
 dalammenyelesaikanrevolusisebagaialatrevolusi - yang terutamabertugassebagaipenuntutumum,
             dapatmenunaikantugasnyasebaik-baiknya.

                      Mengingat :

   1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 danpasal 27 ayat (1) Undang-UndangDasar;

 2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara No.I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960
                   No. 31)


          DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat GotongRoyong;

                    MEMUTUSKAN:

                     Menetapkan:

  UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK
                INDONESIA.

                       BAB I.

                  Ketentuan-ketentuanumum.

                       Pasal 1.
(1) KejaksaaanRepublik Indonesia selanjutnyadisebutKejaksaan, ialahalat Negara penegakhukum yang
               terutamabertugassebagaipenuntutumum.

 (2) Kejaksaandalammenjalankantugasnyaselalumenjunjungtinggihak-hakazasirakyatdanhukumnegara.

                      Pasal 2.

     Dalammelaksanakanketentuan-ketentuandalampasal 1, Kejaksaanmempunyaitugas:

   (1) a. mengadakanpenuntutandalamperkara-perkarapidanapadaPengadilan yang berwenang.
           b. menjalankankeputusandanpenetapan Hakim Pidana.

                        (2)
mengadakanpenyidikanlanjutanterhadapkejahatandanpelanggaransertamengawasidanmengkoordinasika
 nalat-alatpenyidikmenurutketentuan-ketentuandalamUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain
                    peraturan Negara.

   (3) mengawasialiran-alirankepercayaan yang dapatmembahayakanmasyarakatdan Negara.

  (4) melaksanakantugas-tugaskhusus lain yang diberikankepadanyaolehsuatuperaturan Negara.

                      Pasal 3.

           (1) Kejaksaanadalahsatudantakdapatdipisah-pisahkan.

  (2) KekuasaanKejaksaandilakukanolehKejaksaanAgung, KejaksaanTinggidanKejaksaanNegeri.

                      Pasal 4.

   Dalammenunaikantugasnya, Kejaksaanmemperhatikanazas-azaskerjasama yang sebaik-
              baiknyadenganinstansi-instansi lain.

                      BAB II.

                PimpinandanSusunanKejaksaan.

                      Pasal 5.

       (1) a. PenyelenggaraantugasDepartemenKejaksaandilakukanolehMenteri.
     b. SusunandanorganisasiDepartemenKejaksaandiaturdenganKeputusanPresiden.

        (2) a. JaksaAgungmemegangpimpinanpelaksanaantugasKejaksaan.
          b. JaksaAgungdibantuolehbeberapa orang JaksaAgungMuda.
         c. PadaKejaksaanAgungdapatditempatkanbeberapa orang Jaksa.
 d. PadaKejaksaanAgungadaDinas-dinas yang membantuJaksaAgungdalammelaksanakantugasnya.

                      Pasal 6.

(1) Disampingtiap-tiapPengadilanTinggiadasatuKejaksaanTinggidengandaerahhukum yang sama, yang
               susunannyadiaturdenganundang-undang.
(2) Disampingtiap-tiapPengadilanNegeriadasatuKejaksaanNegeridengandaerahhukum yang sama, yang
               susunannyadiaturdenganundang-undang.

                      BAB III

                  WewenangdanKewajiban.

                      Pasal 7.

             (1) JaksaAgungadalahPenuntutUmumTertinggi.

         (2) UntukkepentinganpenuntutanperkaraJaksaAgungdanJaksa-
      jaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamemberipetunjuk-petunjuk,
     mengkoordinasikandanmengawasialat-alatpenyidikdenganmengindahkanhierarchie.

     (3) JaksaAgungmemimpindanmengawasiparaJaksadalammelaksanakantugasnya.

                      Pasal 8.

      JaksaAgungdapatmenyampingkansuatuperkaraberdasarkankepentinganumum.

                      Pasal 9.

     JaksaAgungdanJaksa-jaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamenjaga agar
      penahanandanperlakuanterhadap orang yang ditahanolehpejabat-pejabat lain
                dilakukanberdasarkanhukum.

                      Pasal 10.

                (1) Jaksawajibmemperhatikanlaporan-
laporantentangtelahterjadinyaperbuatanpidanadanwajibdenganinisiatipsendirimelakukantindakan yang
          dipandangperlu agar supayasuatuperkaramenjadilebihterang,
            dengantidakmengurangiketentuandalampasal 2 ayat (2).

           (2) Jaksamenerimadanmengurusperkara-perkara, yang
        BeritaAcarapemeriksaannyabersamaatautidakbersamabarangbukti,
           dikirimkankepadanyaolehPenyidikatau lain-lain pejabat.

             (3) Jaksamengurusbarang-barangbuktisebaik-
 baiknyadanbertanggungjawabatasnyasesuaidenganUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain
                   peraturan Negara.

                      Pasal 11.

         (1) Jaksauntukmenyelesaikansuatuperkarapidanaberwenang:
  a. mengadakanpenggeledahanbadandanpenggeledahantempat-tempat yang dipandangperlu;
    b. mengambiltindakan-tindakanlain, a dan b menurutketentuan-ketentuandalamUndang-
          undangHukumAcaraPidanadan/atau lain peraturan Negara.

   (2) Dalammelakukankewajibantersebutdalamayat 1 diperhatikannorma-normakeagamaan,
             perikemanusiaan, kesopanandankesusilaan.
                      Pasal 12.

                (1) Jaksamembuatsurattuduhan.

(2) Dalamhalsurattuduhankurangmemenuhisyarat-syarat, Jaksawajibmemperhatikan saran-saran yang
      diberikanoleh Hakim sebelumpemeriksaandipersidangkanPengadilandimulai.

         (3) Surattuduhanharusterangdandapatdimengertiolehterdakwa.

                      Pasal 13.

 (1) DalamhalJaksamelakukanwewenangpenyidikansebagai yang dimaksuddalampasal 2 ayat 2,
     JaksaberhakuntukmemintakepadaKepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain
    kantorperhubungangunamembuatcatatanadanyasurat-suratdan lain-lain benda yang
 dialamatkankepadaataudapat. didugaberasaldari orang-orang yang terhadapnyaterdapatalasan-
           alasancukupuntukdilakukanpenuntutankarenamelakukan,
          turutsertamelakukanataumencobamelakukantindakpidana:

         (2) Jaksaberhakuntukmintasupayabenda-bendatersebutditahan.

         (3) Jaksaberhakuntukmenyita/membukabenda-bendatersebut.

 (4) Tentangpermintaantersebutdalamayat 1 dan 2 sertapenyitaan/pembukaantersebutdalamayat 3,
        dibuatBeritaAcara yang harussegeradikirimkankepadaJaksaAgung.

                      Pasal 14.

    MenteridenganbekerjasamadenganMenteri-menteri yang bersangkutanmengaturcara-
    caramemberipetunjuk, koordinasidanpengawasankepadaalat-alatpenyidikseperti yang
    dimaksudkandalampasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undangini.

                      BAB IV.


Silahkan download versi PDF nya sbb:
ketentuanketentuan_pokok_kejaksaan_republik_indon_15.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Jenis jenis jaksa. Jenis jaksa. Uu kejaksaan ri terbaru. Uu kejaksaan terbaru. Uu pokok kejaksaan. Undang undang pokok kejaksaan terbaru. Jurusan universitas pamulang.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.