Previous
Next

1946

Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk (UU 22 thn 1946)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk :

                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                      NOMOR 22 TAHUN 1946
                         TENTANG
                   PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

       Menimbang : 1)  bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang
                diatur di dalam Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No.
                467. Vorstenlandsche Huwelijkorddonnantie S. 1933 No. 98 dan
                Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai
                lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan
                peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;
              2) bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan di atas tidak
    


                mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat;
              3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan
                peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi
                    keperluan yang sangat mendesak;

       Mengingat : ayat (1) pasal 5, ayat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan
             Undang-Undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia
             tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

       Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

                          Memutuskan :

       I.    Mencabut :1)   Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467.
                2)   Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98;
       II.  Menetapkan :
       Peraturan sebagai berikut :

              UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

                            Pasal 1.
       (1)   Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi
           oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai
           yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam,
           selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat
           nikah.
       (2)   Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan
           tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau
           pegawai yang ditunjuk olehnya.
       (3)   Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh
           orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
       (4)   Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar
           biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.
           Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak
           mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya.
           Surat keterangan ini diberikan dengan percuma.

           Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri
           menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
       (5)   Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencacat nikah ditetapkan
     


           oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
       (6)   Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh
           kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
                                Pasal 2.
       (1)   Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat
           catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan
           tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang
           dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran
           masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya
           masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
       (2)   Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai
           1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari
           pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan
           dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau
           talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar
           kepadanya pada surat petikan itu.

       (3)   Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat
           (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan
           pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang
           sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

                            Pasal 3.
       (1)   Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan
           tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1
           atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
       (2)   Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan
           tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
           sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).
       (3)   Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana
           tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu
           kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia
           dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
       (4)   Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan
           dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan


           rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang
           ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak
           memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing
     


           sebagai yang dimaksud pada ayat (1)    pasal 2, atau tidak memberikan
           petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang
           dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya,
                sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan
           selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus
           rupiah).
       (5)   Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga
           dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan
           mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan
           kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan
           mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang
           bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam
           buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang
           menyatakan hal itu.

                           Pasal 4.
           Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

                            Pasal 5.
          Peraturan-peraturan yang    perlu untuk           menjalankan  Undang-undang  ini
       ditetapkan oleh Menteri Agama.

                          Pasal 6.
       (1)   Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk"
           dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh
           Menteri Agama.
       (2)   Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan
           dengan Undang-undang lain.

                              Pasal 7.

          Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura
       Huwelijksordonnatie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche
       Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

                                      Ditetapkan di Linggarjati


                                      pada tanggal 21 Nopember 1946.
                                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
    


                                      SOEKARNO.
                                       Menteri Agama,
                                           FATOERACHMAN.

       Diumumkan
       pada tanggal 26 Nopember 1946.
       Sekretaris Negara,

       A.G. PRINGGODIGDO.

                       PENJELASAN UMUM.

       Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam
       Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche
       Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S.
       1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan
       peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern.
       Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan saksama,
       sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat. Akan
       tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan yang
       sangat mendesak perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk
       tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi
       sementara keperluan-keperluan pada masa ini.
       Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya
       bersifat propinsialistis yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia
       ialah Negara kesatuan, dan sudah sepantasnya bahwa peraturan-peraturannya bersifat
       kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467,
       Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie


       Buitengewesten S. 1932 No. 482 patut dicabut. Selain dari pada itu peraturan di dalam
       Huwelijksordonnantie-Huwelijksordonnantie    itu  memberi   kesempatan  untuk
       mengadakan tarip ongkos pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda,
   


       sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu
       tentu perlu dirobah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia.
       Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru

       ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada azaznya, peraturan ini diuntukkan
       untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dimana keadaan telah
       mengizinkan.
       Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya
       para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang
       didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian
       maka pegawai pencatat nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya,
       hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang
       memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu,
       merupakan suatu koruptie serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat
       celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia, akan tetapi juga dari
       pihak pergerakan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan
       sebagainya, tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah
       sedemikian itu. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya
       peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannya tidak tentu, juga aturan
       pembagian ongkos nikah, talak dan rujuk kurang adil, ya'ni pegawai yang berpangkat
       tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak, kadang-kadang sampai lebih

       dari f 1.000,- (Bandung, Sukabumi d.l.l.) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat
       kurangnya, antara f 3,50 - f 10,-. Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh
       beberapa golongan ummat Islam dipandangnya sebagai "haram", sehingga tidak
       tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Koruptie serta
       keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang
       bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instansi,
       serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap, sesuai dengan kedudukan
       mereka dalam masyarakat.
       "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946)
       dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan
       mengidzinkannya serta undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama
       masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan
       rujuk" untuk tanah Jawa dan Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang di
       daerah-daerah di luar tanah Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang
       lain.

       Penjelasan pasal-pasal.


                           Pasal 1.
       Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar
       mendapat kepastian hukum.
   


       Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk
       harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula
       perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu

       dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.
       Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau
       wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada
       pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang
       lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat
       melakukan akan nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah
       sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan
       akad nikah itu.
       Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal 3 Undang-undang
       ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan : akibatnya sekali-kali
       bukan, bahwa nikah, talak atau rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu.
       Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadlir pada ketika perjanjian nikah itu
       diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami)
       menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan
       apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama Islam tidak dilanggar.
       Selanjutnya perobahan yang penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk
       menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan besarnya biaya pencatat nikah, talak

       dan rujuk, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh
       masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau
       pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya
       nikah talak dan rujuk tidak dibagai-bagai lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah
       akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan pegawai pencatat nikah diangkat sebagai
       pegawai Negeri.
       Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Keresidenan atau
       Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya.
       Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya
       orang yang tidak mampu jangan diperberat.

                          Pasal 2.
       Sudah terang, dan tidak ada perobahan, kecuali contoh-contoh buku pendaftaran,
       surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan
       tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

                          Pasal 3.
       Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal 3 dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348


       hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan
       dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari f 5,- menjadi f 50,- agar supaya hakim dapat
       memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri
    


       yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberi tahu oleh pegawai
       pencatat nikah, sebab pegawai pencatat nikah tidak diberitahukannya oleh suami yang
       merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain,
           kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat
       dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama,
       sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika
       perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.

       Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.


                                     Menteri Agama,

                                     H. FATOERACHMAN.


Silahkan download versi PDF nya sbb:
pencatatan_nikah,_talak_rujuk_(uu_22_thn_1946)_22.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Uu pernikahan. Pengertian ipekah. Uud pernikahan. Undang undang pernikahan terbaru. Undang2 perkawinan. Http://carapedia.com/pencatatan_nikah_talak_rujuk_thn_1946_info973.html. Uud perkawinan.

Undang2 pernikahan. Undang2 pernikahan terbaru. Undang undang pernikahan terbaru di indonesia. Biaya ipekah untuk daerah bandung kabupaten. Pasal pernikahan. Uu pernikahan terbaru. Undang2 nikah.

Uud tentang pernikahan. Uu tentang perkawinan yang baru. Artikel undang undang pernikahan. Ipekah artinya. Arti ipekah nikah. Peraturan surat nikah.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.