Previous
Next
 • Home
 • »
 • Undang-Undang
 • »
 • 1961
 • » Undang-Undang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman (UU 2 thn 1961)

1961

Undang-Undang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman (UU 2 thn 1961)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman :
                  Bentuk: UNDANG-UNDANG

               Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                 Nomor: 2 TAHUN 1961 (2/1961)

               Tanggal: 17 PEBRUARI 1961 (JAKARTA)

                Sumber: LN 1961/9; TLN NO. 2147

     Tentang: PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

     Indeks: TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN, PENGELUARAN DAN PEMASUKAN.


                  PresidenRepublik Indonesia,

                    Menimbang :
             bahwadianggapperluuntukmenetapkanUndang-
  undangtentangpengeluarandanpemasukantanamandanbibittanamandariataukewilayahRepublik
                    Indonesia;

                      Mengingat :
          1. Pasal 5 ayat (1) danPasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar;
       2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat SementaraRepublik Indonesia


          DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong :

                      MEMUTUSAN

      Mencabutsemuaketentuan yang bertentangandenganUndang-undangini, dan

                      Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN.

                       Pasal 1.

             DalamUndang-Undangini yang dimaksuddengan :

     a. Tanamanialahtiap-tiapjenistumbuh-tumbuhandalamkeadaandanbentukapapunjuga;
 b. Bibittanamanialahtanamanataubagian-bagiannya, termasukbenih-benih, biji-biji, buah-buah, bunga-
                   bungadanserbuk-serbuk yang
  dengancaraapapundapatdipergunakanuntukmemperbanyakataumengembang-biakkantanamanitu;
  c. PengeluarandanpemasukanialahpengeluarandaridanpemasukankewilayahRepublik Indonesia;

                       Pasal 2.
         (1). Setiappengeluaranataupemasukantanamanataubibittanaman yang
jenisnyaditetapkanlebihlanjutolehMenteriPertanian, memerlukanizindariMenteriPertanianataupejabat lain
                    yang ditunjukolehnya;

                     (2). Syarat-
syarattentangpengeluaranataupemasukansesuatutanamanataubibittanamanditentukanolehMenteriPertan
                       ian;

                       Pasal 3.

         (1). DianggaptelahdikeluarkandariwilayahRepublik Indonesia, jika :

 a. Tanamanataubibittanamantelahdimuatdalamsuatualatpengangkutanuntukdibawakesuatutempat di
                 luarwilayahRepublik Indonesia;
  b. Tanamanataubibittanaman, yang diangkutdarisuatutempatkelaintempat di dalamwilayahRepublik
Indonesia, tidaksampaipadatempattujuannya, dantidakdapatdibuktikanolehpengirim yang bersangkutan,
   bahwatanamanataubibittanamanitutelahsampaidilaintempat di dalamwilayahRepublik Indonesia,
            ataupuntelahhilangdalamperjalananketempattujuannya;

           (2). DianggaptelahdimasukkankewilayahRepublik Indonesia,
        jikatanamanataubibittanamantelahdibawakewilayahRepublik Indonesia
                danditurunkandarisuatualatpengangkutan;

                       Pasal 4.

 (1). Pengeluaranataupemasukan yang bertentangandenganketentuan yang ditetapkandalamPasal 2
       Undang-undangini, atau yang bertentangandenganketentuan-ketentuan yang
  ditetapkanberdasarkanatasPasal 2 Undang-undang; ini, dipidanadenganhukumankurunganselama-
      lamanyasatutahunataudendasetinggi-tingginyaRp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);

(2). Tanamanataubibittanaman, yang tersangkutdalamperbuatanpidanatermaksuddalamayat (1) pasalini,
                dapatdinyatakanmenjadimilik Negara;

       (3). Perbuatanpidanatermaksuddalamayat (1) pasaliniadalahpelanggaran;

                       Pasal 5.

  (1). Jikasuatuperbuatanpidanaitudilakukanolehatauatasnamasuatubadanhukum, suatuperseroan,
           suatuperserikatan orang yang lainnya, atausuatuyayasan,
 makatuntutanpidanadilakukandanhukumanpidanadijatuhkan, baikterhadapbadanhukum, perseroan,
            perserikatanatauyayasanitu, baikterhadapmereka yang
            memberiperintahmelakukanperbuatanpidanaituatau yang
   bertindaksebagaipemimpindalamperbuatanataukelalaianitu, maupunterhadapkedua-duanya;

    (2). Suatuperbuatanpidanadilakukanjugaolehatauatasnamabadanhukum, suatuperseroan,
   suatuperserikatan orang, atausuatuyayasan, jikaperbuatanitudilakukanoleh orang-orang yang,
 baikberdasarhubungankerjamaupunberdasarhubunganlain, bertindakdalamlingkunganbadanhukum,
 perseroan, perserikatanatauyayasanitu, dengantidakmengindahkan, apakah orang-orang itumasing-
      masingtersendirimelakukanperbuatanpidanaituataupadamerekabersamaadaanasir-
                  anasirperbuatanpidanatersebut;

 (3). Jikasuatutuntutan-pidanadilakukanterhadapsuatubadanhukum, suatuperseroan, suatuperserikatan
     orang, atausuatuyayasan, makabadanhukum, perseroan, perserikatan, atauyayasanitu,
   padawaktupenuntutandiwakiliolehseorangpengurusataujikaadalebihdariseorangpengurus,
               olehsalahseorangdarimerekaitu.
               Wakildapatdiwakilioleh orang lain.
Hakim dapatmemerintahkansupayaseorangpengurusmenghadapsendiri di pengadilan, dandapat pula
          memerintahkansupayapengurusitudibawakemuka hakim.

(4). Jikasuatutuntutanpidanadilakukanterhadapsuatubadanhukum, atauperseroan, suatuperserikatan
  orang, atausuatuyayasan, makasegalapanggilanuntukmenghadapdansegalapenyerahansurat-
suratpanggilanituakandilakukankepadakepalapengurusatau di tempattinggalkepalapengurusituatau di
               tempatpengurusbersidangatauberkantor.

                      Pasal 6.

  Pejabat-pejabatJawatan Bea danCukaidanpejabat-pejabat yang ditunjukolehMenteriPertanian,
diserahitugasuntukmengusutperbuatanpidanatermaksuddalamundang-undangini, disam ping pejabat-
    pejabat yang padaumumnyadiserahitugasuntukmengusutperbuatan-perbuatanpidana.

                      Pasal 7.

           Undang-Undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

   Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganundang-
      undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik Indonesia.


                  Disahkan di Jakarta,
                padatanggal 17 Pebruari 1961
               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                     SUKARNO

                    Diundangkan
                 padatanggal 17 Pebruari 1961
                  SEKRETARIS NEGARA

                    MOHD. ICHSAN


                  PENJELASAN
             UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961
                   TENTANG
           PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN
                  BIBIT TANAMAN

                  A. PENJELASAN UMUM.

   Kenyataanmenunjukkanbahwa Indonesia kaya akanberbagai- bagaijenistumbuh-tumbuhan,
          diantaranyabanyak yang mempunyaiartiekonomisdanilmiyah.
Kekayaaniniperludipeliharadandilindungi agar supayadapatmemberimanfaat yang sebesar-besarnya,
   baikbagibangsadan Negara: Republik Indonesia, maupunbagiummatmanusiaseluruhdunia.
 Olehkarenaitumakapengeluarandanpemasukantanamandanbibittanamanperludiaturdandiawasi.
            Mengingatbahwaperaturanperundang-undangan yang
 telahadatidaksesuailagidenganperkembanganekonomisdanilmiyah, pula tersebardalamperaturan-
    peraturan yang terpisahsatusamalain, makadianggapperlumengadakansuatuUndang-
      undangsehinggadapatdiaturdandiawasisegalasesuatusecaralebihsempurna.
        MenteriPertanianmenetapkanjenis-jenistanamandanbibittanaman yang
    pengeluarandanpemasukannyamemerlukanijindanmenetapkan pula syarat-syarat yang
     harusdipenuhiuntukpengeluaranataupemasukansesuatutanamanataubibittanaman.
DengandemikianmakaPemerintahdapatmengaturdanmengawasipengeluarandanpemasukantanamandan
                     bibittanaman.

                 B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

                          Pasal 1.
                         Cukupjelas.

                       Pasal 2.
               Jenis-jenistanamandanbibittanaman yang
      pengeluarandanpemasukannyamemerlukanijinditetapkanolehMenteriPertanian, agar
               supayadengandemikiansecaramudahjenis-
jenistersebutdapatditambahataudikurangisesuaidengankeperluanmenurutperkembanganilmiahdanpereko
                      nomian Negara.

                          Pasal 3.
MenurutPeraturanPemerintahPenggantiUndang-undangNomor 4 tahun 1960 wilayahRepublik Indonesia
  meliputi pula lautseluas 12 mil lautdarigaris yang ditarikdarititik-titikterluardaripulau-pulau Indonesia.
              JikapelanggaranUndang-undanginidianggapbaruterjadi,
 jikatanamanataubibittanamantelahmelampauibataswilayahRepublik Indonesia sepertitersebut di atas,
                makapengusutanpraktistidandapatdilaksanakan.
                Karenaitumakaditetapkanlahdalampasal 3 ini,
bahwadianggaptelahdikeluarkansetelahtanamanataubibittanamandimuatdalamalatpengangkutanuntukdib
              awakesuatutempat di luarwilayahRepublik Indonesia,
  meskipuntanamanataubibittanamanitusebenarnyamasihberada di dalamwilayahRepublik Indonesia.
    Demikian pula dianggapUndang-undanginidilanggar, setelahtanamanataubibittanaman yang
       dimasukkankedalamwilayahRepublik Indonesia, diturunkandarialatpengangkutan.
        MeskipunalatpengangkutanitutelahmasukkedalamwilayahRepublik Indonesia,
                 namunbelumdianggapterjadipelanggaran,
          jikatanamanataubibittanamanbelumditurunkandarialatpengangkutanitu.

                          Pasal 4.
                         Cukupjelas.

                      Pasal 5.
   Pasaliniadalahsesuaidenganketentuanpasal 15 Undang- undangDaruratNomor 7 tahun 1955.

                       Pasal 6.
       Di sampingpejabat-pejabatpengusutumum (polisi), perlu pula ditunjukpejabat-
          pejabatahliuntukmembantupejabat- pejabatpengusutumumtersebut.

                          Pasal 7.
                         Cukupjelas.

                     --------------------------------

                         CATATAN
 TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalamrapatplenoterbuka ke-17 padahariKamistanggal 26
                Januari 1961, P.104/1960-1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH
                DICETAK ULANG


Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengeluaran_pemasukan_tanaman_bibit_tanaman_(uu_2_2.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.